به یاد تو چهـــ اســـترســـ قــشنــگے بــــود اســترســــ اولیــنـ ـ ـ قــرارمـ ـ ـ بــا تو http://www.fazesangin.ir 2018-11-14T20:21:27+01:00 text/html 2018-11-14T16:47:26+01:00 www.fazesangin.ir Admin دوست دارم http://www.fazesangin.ir/post/1584 <div align="center"><font size="6"><b>احمقه ...</b><br></font></div><div align="center"><font size="6"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="6"><b>نمیفهمه دوسش دارم ...</b></font></div> text/html 2018-11-13T16:32:09+01:00 www.fazesangin.ir Admin هنوزم http://www.fazesangin.ir/post/1582 <div align="center"><b><font size="6">هنوزم وقتی انلاین میشی این دلم برات میلرزه :)</font></b><br></div> text/html 2018-11-12T17:27:11+01:00 www.fazesangin.ir Admin خیال http://www.fazesangin.ir/post/1581 <div align="center"><b><font size="6">مال من نیستی</font></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="6">ولی دارم با خیالت زندگی میکنم :)</font></b><br></div> text/html 2018-11-11T16:28:18+01:00 www.fazesangin.ir Admin صبح http://www.fazesangin.ir/post/1580 <div align="center"><font size="6"><b>صبح ها <br></b></font></div><div align="center"><font size="6"><br><b>بیشتر از نور ،</b></font></div><div align="center"><font size="6"><br><b>تـــو را می‌خواهم ...</b></font><br></div> text/html 2018-11-10T16:45:51+01:00 www.fazesangin.ir Admin دوست دارم http://www.fazesangin.ir/post/1579 <div align="center"><b><font size="5">مَن میتونَم اونقَدری اَحمَق باشَم</font></b></div><div align="center"><br><b><font size="5">که هِزار بار هَم قَلبَمو بِشکَنی</font></b></div><div align="center"><b><font size="5"></font></b><br><b><font size="5">بازَم بگَم دوسِت دارَم</font></b></div><div align="center"><b><font size="5"></font></b><br></div> text/html 2018-11-09T16:03:09+01:00 www.fazesangin.ir Admin انقدر http://www.fazesangin.ir/post/1578 <div style="text-align: center;"><font size="4"><b>‏انقدر عاشقت میمانم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b>تا خدا ایستاده برایم کف بزند :)</b></font></div> text/html 2018-11-08T17:40:04+01:00 www.fazesangin.ir Admin به یاد تو http://www.fazesangin.ir/post/1577 <div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b>هی میمردم براش!</b></font><br></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b>هی نمیدید چشاش</b></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div align="center"><br><div id="15417043522467062"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/OuV1G?data[rnddiv]=15417043522467062&amp;data[responsive]=yes"></script></div><br></div> text/html 2018-11-08T14:37:51+01:00 www.fazesangin.ir Admin تو http://www.fazesangin.ir/post/1576 <div align="center"><b><font size="5">اونقد تو خیالم با تو حرف زدم که تبدیل شدم به دو نفر !</font></b><br></div> text/html 2018-11-07T17:40:33+01:00 www.fazesangin.ir Admin دوستت دارم http://www.fazesangin.ir/post/1575 <div style="text-align: center;"><font size="4"><b>دهانم را پر از</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b>&nbsp;"دوستت دارم "</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b>کردم .می خواهم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b>&nbsp;به توپ ببندم قلبت را&nbsp;</b></font></div> text/html 2018-11-07T17:33:03+01:00 www.fazesangin.ir Admin چشمات http://www.fazesangin.ir/post/1574 <div align="center"><b><font size="5">مگه داریم ناز تر از اون چشمایِ خُمار و مرموزِت ؟!</font></b><br></div> text/html 2018-11-06T16:55:26+01:00 www.fazesangin.ir Admin دوست دارم http://www.fazesangin.ir/post/1573 <div align="center"><font size="6" face="Mihan-Nassim"><b>تو تقصیری نداشتی، من بیشتر از ظرفیتت دوست داشتم !</b></font><font size="6" face="Mihan-Nassim"><br></font></div> text/html 2018-11-05T16:52:32+01:00 www.fazesangin.ir Admin چشمات http://www.fazesangin.ir/post/1572 <div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b>این دلم ضعف میکنع واسه اون چشات :) </b></font><br></div> text/html 2018-11-04T16:40:52+01:00 www.fazesangin.ir Admin تو http://www.fazesangin.ir/post/1571 <div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b>ریشه کردی تو قلبم </b></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b>مثل درخت صد ساله !</b></font></div> text/html 2018-11-03T16:33:34+01:00 www.fazesangin.ir Admin قلبم http://www.fazesangin.ir/post/1570 <div style="text-align: center;"><font size="5"><b>قلبم‌ میدونه که تو نمیخوایش اما نمیشه باورش ... !</b></font></div> text/html 2018-11-02T17:08:57+01:00 www.fazesangin.ir Admin جمعه من http://www.fazesangin.ir/post/1569 <div><b style=""><font size="5">همین " تو "</font></b></div><div><b style=""><font size="5"><br></font></b></div><div><b><font size="5">كه حتى فكرَش را هم نمیكنى</font></b></div><div><b><font size="5"><br></font></b></div><div><b><font size="5">میتوانى دلیلِ حالِ خوبِ جمعه هاى یک نفر باشى ...</font></b></div><div><b><font size="5"><br></font></b></div><div><b style=""><font size="5">خودَت را دریغ مكن ...</font></b></div>